Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

COVID-19 koronavirustartunta urheilijalla

Olet osallistumassa tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. Tietosuojaseloste toimii tutkimuksen tietoturvariskien arviona.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää osallistumisesi tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tutkimuksen aikana.

 

REKISTERISELOSTE

1

Tutkimusrekisterin nimi

COVID-19 koronavirustartunta urheilijalla -rekisteri
2

Rekisterinpitäjä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU

Rautpohjankatu 6

40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 781 1500

3

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuoja-asiantuntija

Sähköposti: tietosuoja@kihu.fi

Osoite: Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä

 

4

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Ylilääkäri

Maarit Valtonen

Puhelin: 0505900268

Sähköposti: maarit.valtonen@kihu.fi

Osoite: Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä

 

5

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn yksilöity tarkoitus ja tavoite

Oikeusperuste

Henkilötietojasi käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen kohdan mukaisella perusteella:

☑ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:

☑ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

☐ tutkittavan suostumus

☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen  etujen toteuttaminen

☐ mikä oikeutettu etu on kyseessä: kirjoita tähän mikä etu, jos valitset tämän kohdan

     

6

Henkilörekisterin tietosisältö

 

 

 

 

 

 

 

Rekisteröidyt: Tutkittavat koostuvat suomalaisista yli 15-vuotiaista urheilijoista.

Kerättävät tiedot:

Tutkittavien nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, tietoa aiemmista sairauksista ja COVID-19 virustartunnan vaikutuksista tutkittavien terveyteen, suorituskykyyn ja harjoitteluun. Lisäksi sinulta pyydetään jakaa yhteystietosi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle (THL) ja lupa kerätä tietoa THL:n ja kansallisista rekistereistä COVID-19 näytteiden virologisista ja serologisista määrityksistä. Lisäksi sinulta pyydetään lupa hakea sinulle mahdollisesti tehtävien sydänfilmin, sydämen ultraäänitutkimuksen, rasituskokeiden, spirometrian ja bronkodilataatiokokeen, sekä muiden terveystietojen tulokset potilasrekisterijärjestelmistä ja kansallisista rekistereistä.

Erityisten henkilötietoryhmien käsittely:

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisiä henkilötietoryhmiä:

☑ Terveys

Erityisten henkilötietoryhmien käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeusperusteeseen:

☑ Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus

7

Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

Tieto terveydentilastasi ja COVID-19 virustartunnasta saadaan sinulta.

Lisäksi sinulta pyydetään suostumus yhdistää COVID-19 koronavirustartunta urheilijalla –rekisteriin tiedot sinulta otettujen nenänielunäytteiden sekä vasta-aine määritysten tuloksista THL:n ja kansallisista rekistereistä ja sinulla mahdollisesti tehtävien sydänfilmin, sydämen ultraäänitutkimuksen, rasituskokeiden, spirometrian ja bronkodilataatiokokeen, sekä muiden terveystietojen tulokset potilasrekisterijärjestelmistä ja kansallisista rekistereistä

 

8

Henkilötietojen vastaanottajat tai
-ryhmät
Säännönmukaiset luovutukset

Tutkimuksessa henkilötietojasi käsittelevät rekisterin pitäjän lisäksi Webpropol ja THL.

Tutkimuksessa pyydetään lupa antaa yhteystietosi THL:lle yhteydenottoa varten.

Henkilötietojen käsittelijöiden ja KIHUn välillä on asianmukaiset sopimukset.

                     

9

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

 

Tutkimuksessa selvitetään mahdollisuutta siirtää yhden kuukauden kohdalla kerätty paluu harjoitteluun kyselylomakkeen tiedot ilman suoria tunnistetietoja osaksi kansanvälistä Etelä-Afrikassa toteutettavaa kansanvälistä AWARE-tutkimusta. Siirtoon liittyy tietoturvariski, joka on pyritty minimoimaan poistamalla suorat henkilötiedot. Siirtoon pyydetään sinulta nimenomainen suostumus osana suostumuslomaketta. Siirto tapahtuu vain, jos se täyttää komission hyväksymät vakiolausekkeet (art. 46.2c).

Professori Martin Schwellnus
MBBCh, MSc(Med), MD, FACSM
Professor of Sport and Exercise Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria
Kansainvälisen Olympiakomitean tutkimusyksikön johtaja

 

10

Henkilötietojen säilytysaika

Tutkimus päättyy 1.7.2023. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja

 

11

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

 

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☑ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa, mutta koodiavain säilytetään.

Tutkimuksessa tunnisteelliset tiedot häivytetään ja korvataan koodilla. Tätä menettelyä kutsutaan pseudonymisoinniksi. Avainkoodi, jonka avulla koodattu aineisto voidaan yhdistää henkilöön, säilytetään erillään aineistosta. Avainkoodirekisteri suojataan samoin periaattein kuin sähköisesti tallennetut tiedot.

Tutkimuksessa kerätyt henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti talletetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee käsittelemään vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä allekirjoittaa ja hyväksyy tietojen käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadakseen.

 

12

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

 

Lähtökohtaisesti sinulla on tutkimukseen osallistuessasi käytössä tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, nämä oikeudet riippuvat käsittelyperusteesta.

Tutkittavalla on lähtökohtaisesti seuraavat oikeudet,

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädetty poikkeusta
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti)

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, voit toimittaa vapamuotoisen hakemuksen tutkimuksen yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 4).

Tieteellisessä tutkimuksessa tutkimusrekisteriin rekisteröidyn oikeuksia voidaan rajoittaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella (oikeudet estävät erityisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti). Tällöin rekisteröidylle toimitetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kieltäytyminen perustellaan.

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan tarvittaessa poiketa, tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin edellytyksin:

 • Käsittely perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan; tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä
 • Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten.
 • Muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Lisätietoja tietosuojaan liittyvistä asioista https://www.kihu.fi/tietosuoja/ sivustolla.

Tietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

13

Tietosuoja-asioista vastaavan henkilön yhteystiedot

Tuomas Vihinen

Puhelin: 0405881282

Sähköposti: tuomas.vihinen@kihu.fi

14

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja-asetusta tai kansallisia säännöksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs. 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

S-posti: tietosuoja@om.fi

15

Tietosuojaselosteen tiedot

Selosteen laatimispäivä 12.6.2020

Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://kihu.fi/tietosuoja/covid-19-koronavirustartunta-urheilijalla-rekisteri/