Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tietosuojaseloste: hyökkäystehokkuuden videoanalyysi

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 15.4.2020, muokattu 2.3.2021

 

1. Rekisterinpitäjä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Rautpohjankatu 6
40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 781 1500
Y-tunnus: 1574321-0

 

2. Rekisterin asioita hoitava henkilö

Mikko Häyrinen, Susanna Koponen ja Tuomas Vihinen

Yhteystiedot virka-aikana:

Mikko Häyrinen: sähköposti mikko.hayrinen@kihu.fi, puhelin +358400185513

Susanna Koponen: sähköposti susanna.s.koponen@student.jyu.fi, puhelin +358451328395

Tuomas Vihinen: sähköposti tietosuoja@kihu.fi, puhelin +358405881282 (KIHU:n tietosuoja-asiantuntija)

 

3. Rekisterin nimi

Tietosuojarekisteri hyökkäystehokkuuden videoanalyysiin

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Mikko Häyrinen (KIHU), Susanna Koponen (Jyväskylän yliopisto), Juha Ahtiainen (Jyväskylän yliopisto).

Pro-gradu -tutkielma; hyökkäystehokkuuden videoanalyysi. Vuoden 2019 EM-kilpailuiden ottelutallenteiden käyttö tutkielman aineistonkeruuseen.

Projekti alkaa maaliskuussa 2020 ja kestää toukokuuhun 2021, yhteensä 13 kuukautta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • pelinumero
  • pelirooli
  • suorituskykyyn liittyvät analyysit, kuten hyökkäyksen lopputulos ja hyökkäyssuunta

Ottelutallenteet sisältävät EM-kilpailuiden 2019 aikana pelatut ottelut, joista valikoidaan tutkielman kriteeristön perusteella osa analysoitaviksi pyrkien maajoukkueiden tasapuoliseen valikointiin huomioiden ottelun tasaisuuden. Analysointi suoritetaan Dartfish ohjelmistolla hyökkäyskohtaisesti. Pelaajat eritellään peliroolin mukaisesti ja heidät yksilöidään pelinumeron perusteella. Lopullisessa työssä ja tuloksissa yksilön tunnistaminen on mahdotonta, sillä laajasta otoksesta käsitellään keskiarvoja. Pelaajat ryhmitellään peliroolin mukaisesti, perustuen lentopallon yleisiin taktiikkarotaatioihin. Pelaajien nimiä ei yhdistetä tuloksiin. Analysointiin liittyy suoritusten laadun arviointia, joka suoritetaan ennalta määritellyn kriteeristön perusteella.

Videoita säilytetään tutkielman aineistonkeruun ajan salasanalla varustetulla tietokoneella työhuoneessa, johon vain asianosaisilla on pääsy. Ohjelman kautta saadut tulokset tullaan säilyttämään myös tällä samalla tietokoneella ja ne tullaan tuhoamaan tutkielman valmistumisen jälkeen. Tietoja voidaan siirtää sähköisesti suojatun yhteyden kautta projektissa mukana olevin tutkijoiden välillä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ottelutallenteiden perusteella.

Ilmoitus videotallenteiden käytöstä tutkielmassa on vapaasti nähtävillä verkossa https://www.kihu.fi/tietosuoja/hyokkaystehokkuuden-videoanalyysi/.

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten. Tutkimuksen tulokset ovat ei-tunnistettavissa olevassa muodossa.

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

10. Tiedon säilyttämisaika

Tiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia niille määriteltyjen käyttötarkoitusten näkökulmasta. Tiedon säilytyksen tarpeellisuus arvioidaan vuoden välein.

 

11. Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi esittää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä sekä käyttää oikeuksiaan tämän tietosuojaselosteen 2. kohdassa esitettyjen yhteystietojen kautta.

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Jos tietosuojaseloste muuttuu tutkimuksen kuluessa tutkittavan kannalta merkityksellisellä tavalla, suoritetaan siitä uusi informointi.