Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

KIHU testitulostietokannan tietosuojaseloste

Laatimispäivä 17.12.2019. Muokattu 13.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

 • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)
 • Rautpohjankatu 6
 • 40700 Jyväskylä
 • Puhelin: 020 781 1500
 • Y-tunnus: 1574321-0

2. Tähän rekisteriin liittyvissä rekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 • Tuomas Vihinen
 • Puhelin virka-aikana: 040 588 1282
 • tietosuoja@kihu.fi

3. Rekisterin nimi

KIHU testitulostietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin
käyttötarkoitus)

Rekisteriin syötettyjä urheilun testitulostietoja käytetään pääasiassa harjoittelun seurantaan ja harjoitusohjelmien kehittämiseen. Urheilijan tietoa käytetään myös valmennusryhmän tilanteen seurannassa. Tietoja voivat käsitellä seuraavien tahojen henkilökunta: Suomen Urheiluliitto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ja Suomen Olympiakomitea. Lisäksi tietoja voidaan käyttää koulutus- ja tutkimuskäytössä niin, ettei urheilija ole tunnistettavissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin ylläpitäjä tallentaa seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi, sukupuoli
 • urheilulaji jota rekisteröity harrastaa
 • joukkueita joita käyttäjä edustaa
 • yksi tai useampi sähköpostiosoite
 • automaattisesti tallennetaan tiedot käyttäjän kirjautumisista sovellukseen

Rekisteröidyn on mahdollista tallentaa tietoja omasta harjoittelustaan seuraavasti:

 • testitulokset
 • syntymäaika
 • kilpailutulokset
 • fyysistä kuormitusta, palautumista ja terveydentilaa kuvaavia tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse syöttää tietonsa. Rekisteröidyn tietoihin voidaan
mahdollisesti yhdistää hänen valmennusryhmänsä valmentajien syöttämiä tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Tiedon säilyttämisaika

Tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity käyttää järjestelmää
aktiivisesti. Henkilötietojen säilytyksen tarpeellisuutta arvioidaan vähintään vuoden välein.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää häntä koskevat
rekisterimerkinnät poistettavaksi.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröity henkilö voi milloin tahansa pyytää omat tietonsa
nähtäville.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä levan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa,
kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, ja siksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen
nojalla tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle,
jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä tällä sivulla.