Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Sponet.fi tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 17.12.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Rautpohjankatu 6
40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 781 1500
Y-tunnus: 1574321-0

 

2. Rekisterin asioita hoitava henkilö

Riku Valleala ja Tuomas Vihinen

Yhteystiedot virka-aikana:

Riku Valleala: sähköposti riku.valleala@kihu.fi, puhelin +358503281174

ja

Tuomas Vihinen: sähköposti tietosuoja@kihu.fi, puhelin +358405881282

 

3. Rekisterin nimi

Sponet.fi:n lisensoidut käyttäjät

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Sponet.fi:n lisensoitujen käyttäjien tietoja. Tietoja käytetään lisenssienhallinnassa, laskutuksessa sekä käyttäjille suunnattavassa sponet.fi-palveluun liittyvässä tiedottamisessa.

Käyttäjärekisterin omistajana on KIHU. Rekisterin käyttäjätiedot (nimi + sähköposti) luovutetaan Sponet-palvelun saksalaiselle ylläpitäjätaholle IAT:lle (Institute fur Angewandte Trainingswissenschaft) varsinaisten käyttäjälisenssien luontia varten.

Käyttäjien tietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin maksettu lisenssi on kulloinkin voimassa. Lopetettujen lisenssien käyttäjätiedot poistetaan rekisteristä välittömästi irtisanomisen ja meneillään olevan lisenssikauden jälkeen. Lisenssikausi on aina yksi kalenterivuosi kerrallaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä̈ koskevat tiedot rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esimerkiksi IP-osoite, selain, selainversio) sekä̈ rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
  • edellä̈ yksilöityjen tietojen muutostiedot

Rekisterissä̈ voidaan käsitellä̈ yllä̈ lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

  • käyttäjätunnus
  • salasana
  • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä̈ koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä̈ itseltään.

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TAI

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä̈, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä̈ historiallista tai tieteellistä̈ tutkimusta varten edellyttäen, että̈ tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Sponet.fi:n käyttäjätunnusten luontia varten tietoja luovutetaan käyttäjänimen ja sähköpostiosoitteen osalta saksalaiselle IAT:lle (Institute fur Angewandte Trainingswissenschaft, Leipzig).

 

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

10. Tiedon säilyttämisaika

Käyttäjien tietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin maksettu vuosilisenssi on kulloinkin voimassa. Lopetettujen lisenssien käyttäjätiedot poistetaan rekisteristä välittömästi irtisanomisen ja meneillään olevan lisenssikauden jälkeen.

 

11. Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi esittää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä sekä käyttää oikeuksiaan tämän tietosuojaselosteen 2. kohdassa esitettyjen yhteystietojen kautta.

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.