Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tietosuojaseloste: Ammattimaistuva urheilu -tutkimushankkeen tutkimusaineisto

 

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 19.3.2020

 

1.    Rekisterinpitäjä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Rautpohjankatu 6
40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 781 1500
Y-tunnus: 1574321-0

 

2.    Rekisterin asioita hoitava henkilö

Outi Aarresola, Jari Lämsä ja Tuomas Vihinen

Yhteystiedot virka-aikana:

Outi Aarresola: outi.aarresola@kihu.fi, +358405097078

Jari Lämsä: jari.lamsa@kihu.fi, +358400815943

Tuomas Vihinen: tietosuoja@kihu.fi, puhelin +358405881282

 

3.    Rekisterin nimi

Ammattimaistuva urheilu -tutkimushankkeen tutkimusaineisto

 

4.    Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja kerätään kolmivuotiseen Ammattimaistuva urheilu -tutkimushankkeeseen. Projektin koko nimi on ”Kohti ammattimaisia kenttiä? Suomalaisen joukkueurheilun ammattimaistumisen rakenteet, käytännöt ja tulkinnat.” Projekti on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tutkimushankkeesta tehdään tieteellisiä julkaisuja sekä yleistajuisia artikkeleita ja kirjoituksia, sekä esityksiä esimerkiksi seminaareihin. Tutkimuksen tuotoksista yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavia. Aineistoa käsittelevät Ammattimaistuva urheilu -tutkimusryhmään kuuluvat henkilöt. Tutkimushanketta toteuttavat KIHUssa tutkijat Outi Aarresola ja Jari Lämsä sekä Jyväskylän yliopistossa liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen. Lisäksi hankkeessa voi osa-aineistojen parissa työskennellä projektitutkijoita tai opiskelijoita.

Aineistoja säilytetään kymmenen vuotta tutkimushankkeen rahoituksen käyttöajan päättymisen jälkeen, eli vuoteen 2032. Siinä tapauksessa, että tutkimushankkeen teemalle suunnitellaan jatko- tai seurantahanketta, aineistoja säilytetään pidempään.

 

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä̈ kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä̈ koskevat tiedot rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esimerkiksi IP-osoite, selain, selainversio) sekä̈ rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
  • sukupuoli
  • kieli
  • ammatti/toimenkuva
  • edellä̈ yksilöityjen tietojen muutostiedot

Lisäksi tutkimusaineistossa käsiteltävät tiedot haastattelujen sisällön mukaan, esimerkiksi henkilön työhistoria ja koulutustausta. Tutkimuksessa ei käsitellä henkilöiden terveydentilaa koskevia tietoja eikä muutoinkaan henkilökohtaisia arkaluonteisia tietoja.

 

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä̈ koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä̈ itseltään, pääasiassa haastatteluin. Lisäksi henkilötietoja sisältäviä tietoja kerätään tutkimuksen kohteena olevien lajiliittojen ja seurojen nettisivuilta ja omista dokumenteista. Näiden ohella voidaan hyödyntää muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen hakemiseen tai käyttöön liittyviä tietoja niiltä osin, kuin ne ovat tutkimushankkeen kannalta olennaisia. Tällöin tiedot koskevat urheiluseuroja ja niihin liittyvät henkilötiedot ovat pääasiassa yhteystietoja ja mahdollisia toimenkuva- tai tehtävätietoja.

 

7.    Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä̈ historiallista tai tieteellistä̈ tutkimusta varten edellyttäen, että̈ tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Haastatteluaineiston litteroi kolmas osapuoli, eli litterointipalvelujen palveluntarjoaja. Palveluntarjoajaa valitessa varmistetaan, että se käsittelee haastatteluaineistoa luottamuksellisesti.

 

8.    Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Tutkimusaineistoa voidaan tulostaa, tästä esimerkkinä on haastattelujen litteroinnit. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

9.    Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

10. Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi esittää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä sekä käyttää oikeuksiaan tämän tietosuojaselosteen 2. kohdassa esitettyjen yhteystietojen kautta.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.