Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tietosuojaseloste: Urheilijakysely 2020

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 artikla)                                                                                                                                                

 

Urheilijakysely 2020 -tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot

Urheilijakyselyllä kerätään suomalaisilta edustusurheilijoilta tietoa heidän harjoittelemisestaan, kilpailemisestaan, arjestaan ja urastaan. Tietyin väliajoin poikittaistutkimuksena toistuva kyselytutkimus vahvistaa merkittävästi urheilun tietoperustaa. Kyselyn tarkoituksena on saada urheilijoiden ääni kuuluviin ja kerätä tietoa muun muassa siitä, miten urheilijoiden valmentautumista voitaisiin parhaiten tukea.

Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: syntymävuosi, syntymäkuukausi, syntymäpaikkakunta, asuinpaikkakunta, sukupuoli ja harrastamasi laji. Nämä tiedot eivät ole yksilöiviä henkilötietoja, mutta niitä yhdistelemällä vastauksista on mahdollista tunnistaa vastaaja, ja tästä syystä niitä käsitellään henkilötietoina.

Tämä ilmoitus on toimitettu tutkittaville sähköpostin liitetiedostona samassa yhteydessä tutkimuskutsun kanssa. Lisäksi ilmoitukseen on sähköinen linkki kyselylomakkeen alussa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. Erityisiä henkilötietoryhmiä (tässä tutkimuksessa kysymys vastaajan terveydentilasta) käsitellään tieteellistä tutkimusta varten tietosuojalain 6 §:n 7-kohdan mukaisesti. Erityisten henkilötietoryhmien arkistointikiellosta poiketaan, koska tutkimusaineistoa käsitellään yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa (tietosuojalaki 6.1 § 8-kohta).

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. Tutkimuksen tuloksia ei raportoida siten, että yksittäinen vastaaja olisi niistä tunnistettavissa.

Tunnistettavuuden poistaminen

Tutkimuksessa ei missään vaiheessa kerätä tutkittavista suoria tunnistetietoja. Epäsuorat tunnistetiedot (kuten asuinpaikka, sukupuoli) säilytetään aineistossa tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten, mutta niitä ei raportoida tutkimustuloksissa siten, että yksittäinen vastaaja olisi niistä tunnistettavissa. Epäsuoria tunnistetietoja ei luovuteta eteenpäin niin, että ne voidaan yksilöidä tiettyyn vastaajaan ja hänen vastauksiinsa.

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan

Tutkimuksen aineiston sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain tutkimusryhmän jäsenet, jotka ovat perehtyneet tietosuoja-asetukseen ja turvalliseen tietojen käsittelyyn. Tutkimukselle on pyydetty eettinen ennakkoarviointi Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri arkistoidaan tutkimuksen päättymisen jälkeen KIHUn suojatulle verkkopalvelimelle. Tunnistetiedot säilytetään yleisen edun periaatteella tieteellistä tutkimusta varten, eli henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen käsittely arkistointitarkoituksessa on tarpeen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki 4.4§). Erityisten henkilötietoryhmien arkistointikiellosta poiketaan, koska tutkimusaineistoa käsitellään yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa (tietosuojalaki 6.1 § 8-kohta). Tutkimusrekisterin säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan vuosittain. Tietojen luovutus mahdollista jatkotutkimuskäyttöä varten arvioidaan tapauskohtaisesti kuitenkin niin, että kaikissa tapauksissa tutkittavien ja heidän henkilötietojensa tietoturva ei saa vaarantua.

Rekisterinpitäjä ja tutkimuksen tekijät

Rekisterinpitäjä:

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Rautpohjankatu 6

40700 Jyväskylä

 

Puhelin: 020 781 1500

Y-tunnus: 1574321-0

 

Rekisterin asioita hoitavat henkilöt:

Vastuullinen tutkija Jarmo Mäkinen ja tietosuoja-asiantuntija Tuomas Vihinen

 

Yhteystiedot virka-aikana:

Jarmo Mäkinen: sähköposti jarmo.makinen@kihu.fi, puhelin +35850 570 2235

ja

Tuomas Vihinen: sähköposti tietosuoja@kihu.fi, puhelin +358405881282

 

Tutkimuksen suorittajat:

Tutkimuksen suorittaa Urheilijakysely 2020 -tutkimuksen tutkimusryhmä. Siihen kuuluvat Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUsta hankkeen vetäjä erikoistutkija Jarmo Mäkinen, erikoistutkija Kaisu Mononen, johtava asiantuntija Minna Blomqvist ja projektitutkija Sanna Pusa. Jyväskylän yliopistosta ryhmään osallistuvat apulaisprofessori Sami Kokko ja lehtori Timo Jaakkola sekä EduFuturasta työelämäprofessori Sami Kalaja sekä mahdollisesti myöhemmin projektiryhmään liittyvät KIHU:n tai Jyväskylän yliopiston tutkijat.

Henkilötietoja käsittelee tutkimuksen vastuullinen tutkija. Tutkimuksen vastuullinen tutkija vastaa aineiston hallinnasta ja luovuttaa sitä tapauskohtaisesti muille tutkimusryhmän jäsenille siten, että tutkittavien tietosuoja ei vaarannu. KIHUn ulkopuolisille tutkijoille (joiden taustaorganisaatio on Jyväskylän yliopisto tai EduFutura) aineistoa luovutetaan vain siten, että siitä on poistettu epäsuorankin tunnistamisen mahdollisuus. Näin ollen henkilötietoja ei käsitellä KIHUn ulkopuolella.

Tutkimuksessa henkilötietoja käsittelee kyselyohjelmiston toimittaja Webropol, jonka kanssa KIHUlla on tietojenkäsittelysopimus.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä tutkimuksen vastuulliseen tutkijaan tai tietosuojavastaavaan.

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu