Moniammatillinen asiantuntijatiimi piirroshahmoilla kuvattuina.

Palveluista moniammatillisiksi tiimeiksi – asiantuntijatoiminta valtakunnallisissa huippu-urheilukeskuksissa 2019–2022

Valtakunnallisten huippu-urheilukeskusten asiantuntijatoiminnan arvioinnin mukaan urheilijat ovat pääosin tyytyväisiä keskusten tarjoamaan asiantuntijatukeen. Parhaimmillaan tuki on lisännyt valmennuksen systemaattisuutta, laatua ja urheilijoiden suorituskykyä. Suurimmaksi kehityshaasteeksi arvioinnissa nostetaan moniammatillisia tiimejä johtavien valmentajien resurssien ja tiimiosaamisen parantaminen. Arvioinnin kohteena oli kuuden valtakunnallisen urheiluakatemian ja valmennuskeskuksen asiantuntijatoiminta vuosien 2019–2022 aikana.

Valmennusta tukevaan asiantuntijatoimintaan on kohdennettu vuodesta 2020 lähtien merkittäviä lisäpanostuksia, yhteensä 6,5 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.  Tämän arvioinnin tavoitteena oli selvittää moniammatillisen asiantuntijatoiminnan organisoitumista ja kohdentumista valtakunnallisissa urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa sekä valtakunnallisen koordinoinnin tilaa. Asiaa selvitettiin keskuskohtaisilla kyselyillä, jotka suunnattiin keskuksissa toimiville yli 16-vuotiaille urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille. Lisäksi haastateltiin keskusten asiantuntijatoiminnasta vastaavia henkilöitä.

Arvioinnin tulosten perusteella voidaan todeta, että asiantuntijatoimintaan panostaminen on kehittänyt merkittävästi valtakunnallisten keskusten sisäistä valmennustoimintaa vuosina 2019–22. Suurin osa kyselyyn vastanneista urheilijoista oli tyytyväisiä keskusten tarjoamiin olosuhteisiin, asiantuntijoiden määrään sekä moniammatilliseen yhteistyöhön omassa tiimissä. Onnistunut moniammatillinen asiantuntijatuki oli lisännyt erityisesti valmennuksen systemaattisuutta, laatua ja tätä kautta myös edistänyt urheilijoiden suorituskykyä.

– Moniammatillisen tiimitoiminnan onnistumista määrittelee toimiva vuorovaikutus tiimin sisällä. Keskeisimpänä haasteena on varmistaa valmentajille riittävät valmiudet toimia valmentamisen lisäksi moniammatillisen tiimin vetäjänä. Monet keskusten valmentajista kokevat kuormittuvansa lisääntyneestä vastuusta, erityisesti mikäli tiimin johtamista ei huomioida riittävästi valmentajan työnkuvassa, toteavat arvioinnin tekijät Akseli Holopainen ja Jari Lämsä

Asiantuntijatoiminnan valtakunnallisen koordinoinnin tulevaisuus näyttäytyy verkostomaisesti toteutettuna yhteistyönä, joka huomioi jokaisen keskuksen omat paikalliset toimintaympäristöt. Asiantuntijaresurssien tehokas käyttö edellyttää keskuksilta tiivistä paikallista yhteistyötä, jotta resurssit onnistutaan kohdentamaan ensisijaisen tarpeen mukaan. Keskusten ohjauksessa olisikin luontevinta säilyttää riittävä autonomia ja samalla vahvistaa valtakunnallisen tason verkostoyhteistyötä.

– Arvioinnin yhtenä päätavoitteena oli saada tietoa siitä, onko asiantuntijatoiminnalla saatu haluttuja asioita urheilijoiden, valmentajien ja lajien tukemiseksi. Se antaa myös erinomaista tietoa toiminnan jatkokehittämiseen. Valtakunnallisessa asiantuntijaverkostossa onkin jo aloitettu työ arvioinnissa nousseiden kehityskohteiden edistämiseksi, linjaa asiantuntijatoimintaa valtakunnallisesti koordinoiva Ville Vesterinen

Arvioinnin keskeisiä kehitysehdotuksia ovat: Tiimivetäjänä toimivan valmentajan roolin vahvistaminen osaamista kehittämällä ja resurssoinnista huolehtimalla, koulutuksen ja muun tuen tarjoaminen tiimityöhön asiantuntijoille sekä panostus valtakunnallisten asiantuntijaverkostojen kehittämiseen. Myös valtakunnallisen tason koordinaatiota ja eri tahojen yhteispeliä olisi hyvä selkeyttää.

Raportti:
Lämsä J., Holopainen A., Blomqvist M. & Mononen K. (2023). Palveluista moniammatillisiksi tiimeiksi – Asiantuntijatoiminnan arviointi valtakunnallisissa huippu-urheilukeskuksissa 2019–22. ISBN 978-952-7290-29-3 (verkkojulkaisu), ISSN 2489-8317 (verkkojulkaisu).

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Jari Lämsä, KIHU, p. 0400 815 934, jari.lamsa@kihu.fi
Projektitutkija Akseli Holopainen, KIHU, p. 041 7313 529, akseli.holopainen@kihu.fi

Infograafit