Ulkoisen arvioinnin mukaan KIHUlla keskeinen rooli suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnassa

Owal Group Oy:n toteuttaman arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa KIHUn nykytilasta, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa huippu-urheilussa sekä KIHUn toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista suhteessa KIHUlle asetettuihin tavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Tähän liittyi myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tavoiteohjausprosessin ja KIHUlle myönnetyn rahoituksen tarkastelu. Lisäksi arvioitiin huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilaa Suomessa, vertaillen sitä myös kansainvälisesti.

– Iso kiitos Oval Groupille ja valtion liikuntaneuvostolle laaja-alaisesta KIHUn arvioinnista. Tällaisten arviointien tekeminen on välttämätöntä oman toiminnan kehittämiseksi. Erityisesti huippu-urheilussa, jossa kilpailutilanne on kansainvälinen ja koko ajan tiukentuva, jatkuva arviointi ja toiminnan benchmarkkaus on tärkeää, toteaa KIHUn hallituksen puheenjohtaja Tapio Korjus.

Arvioinnin mukaan huippu-urheilun T&K-toiminta on Suomessa hajaantunutta. Keskeisenä haasteena nähtiin myös yhteisen ”ison kuvan” ja tavoitteiden puuttuminen. T&K-kentällä on useita toimijoita ja rahoitus toimintaan on vähäistä sekä jakautunut eri toimijoiden välille. Kuitenkin KIHUn rooli osana T&K-toimijoiden kenttää nähdään tärkeänä, vaikkakin siihen kohdistuu monia erilaisia odotuksia.

Näkemykset siitä, mitä KIHU tekee, ja siitä, mitä sen tulisi tehdä, vaihtelevat merkittävästi sidosryhmittäin. Vaikka KIHUn perustehtävä on muodollisesti pysynyt lähes muuttumattomana, niin KIHUn strateginen asemoituminen on muuttunut merkittävästi tieteellisestä tutkimuslaitoksesta huippu-urheilun palveluorganisaatioksi. KIHUn yhteistyölajeihin ja tehtäviin liittyvän osaamisen todetaan olevan hyvällä tasolla ja toiminnasta tulee hyvää palautetta KIHUn kanssa läheistä yhteistyötä tekeviltä tahoilta.

Arvioinnissa suositellaan KIHUn tavoitteiden ja toiminnan parempaa viestintää, erilaisten KIHUn ulkopuolisten verkostojen parempaa hyödyntämistä, KIHUn tutkimustiedon välittämiseen liittyvän toiminnan vahvistamista, huomion kiinnittämistä KIHUn henkilöstön työhyvinvointiin, tuloksellisuuden mittareiden kehittämistä, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden toteutumisen vahvistamista osana KIHUn strategiaa ja johtamisjärjestelmää sekä kansainvälisen näkökulman vahvistamista KIHUn toiminnassa. Lisäksi suositellaan, että OKM:n ja Olympiakomitean ohjaussuhdetta KIHUun tulee selkeyttää.

– Arviointi kuvaa hyvin KIHUn ja suomalaisen T&K-toiminnan tilaa, historiaa ja nykytilaa sekä KIHUn muutosta siinä samalla. KIHUssa on matkan varrella reagoitu kentän tarpeisiin sekä Huippu-urheilun muutokseen. Täysin KIHUa vastaavaa huippu-urheilun kehittämisorganisaatiota ei löydy mistään muualta, mikä tulee huomioida myös KIHUn kehittämisessä, Korjus toteaa.

Arvioinnin sisältö ja havainnot tullaan käymään KIHUssa läpi kesän aikana, ja niiden pohjalta tehdään hallituksen ja henkilökunnan toimesta suunnitelmat, miten toimintaa aiotaan kehittää.

– Tämä arviointi antaa hyvän pohjan toimintamme kehittämiseen jatkossa. Ja on mukava huomata, että juuri valmistuneessa strategiassamme olemme osanneet itsekin tunnistaa näitä samoja asioita ja aloittaneet jo toimenpiteitä niiden kehittämiseksi, kertoo KIHUn johtaja Aki Salo.

Arviointi on luettavissa kokonaisuudessaan liikuntaneuvoston sivuilta.