Urheiluyläkoulukokeilun ensimmäiseen vuoteen ollaan pääosin tyytyväisiä

Lukuvuodesta tehdyn arvioinnin ja kyselyjen perusteella havaittiin, että kouluissa on tartuttu hyvin valtakunnallisiin sisältösuosituksiin. Urheiluluokkien oppilaista kuitenkin vain 58 % liikkuu vähintään suositellut 20 tuntia viikossa.

Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen malli urheiluyläkoulutoiminnalle. Kokeilun sisältökokonaisuudet ovat 1) yhteinen soveltuvuuskoe oppilasvalintoihin, 2) Kasva urheilijaksi -sisältösuositukset, jotka luovat perustan monipuoliselle urheilu- ja liikuntatoiminnalle sekä urheilijaksi kasvamiselle 3) tavoitteena 10 tuntia urheilua ja liikuntaa koulupäivän yhteydessä kouluviikon aikana, millä pyritään vähentämään oppilaiden arjen kiirettä ja 4) digioppimishanke, jolla pyritään luomaan erilaisia malleja digitaalisten välineiden hyödyntämiseen esimerkiksi leirien ja kilpailumatkojen aikana. Arvioinnin perusteella kokeilun kokonaisuuksien toteutumista edistävät henkilökunnan innostuneisuus, sitoutuneisuus ja halu kehittää toimintaa.

Urheiluoppilaskyselyn tulosten perusteella suurin osa kokeilun urheiluoppilaista harrasti yhtä lajia. Kahta lajia harrasti 20 % ja loput kolmea tai useampaa lajia. Suosituimpia päälajeja olivat jalkapallo, jääkiekko ja voimistelu. Valmentajan ohjaamia harjoituksia oli yleisimmin 4–6 kertaa viikossa. Vähintään 60 minuuttia päivässä liikkui 56 % ja 20 tuntia tai enemmän viikossa liikkui 58 %. Huomionarvoista on, että n. 10 % urheiluoppilaista jää kauas jopa WHO:n viikoittaisesta liikuntasuosituksesta ja huomattava osa ei saavuta myöskään urheileville nuorille suositeltua 20 tunnin viikoittaista liikuntamäärää. Arvioinnissa havaittiin, että urheiluoppilaiden hyvinvointiin – erityisesti kuormitukseen ja riittävän unen määrään – tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Urheiluoppilaat tavoittelevat menestymistä urheilussa, pitävät kilpailemisesta ja suhtautuvat tavoitteellisesti myös koulunkäyntiin.

Kokeiluun osallistuvien koulujen tekemän itsearvioinnin perusteella kokeilu on lähtenyt pääosin hyvin liikkeelle. Valtakunnallinen soveltuvuuskoe on otettu käyttöön lähes jokaisessa koulussa ja sitä pidetään toimivana työkaluna urheiluoppilaiden valinnassa. Kasva urheilijaksi -sisältöjä on toteutettu kouluissa sekä valinnaisaineena urheiluoppilaille että osana liikuntatunteja tai muiden aineiden tunteja. Koulujen mukaan Kasva urheilijaksi -sisällöt ovat lisänneet urheiluluokkalaisten liikunnan monipuolisuutta. Kouluista yli puolet oli onnistunut toteuttamaan 10 tuntia liikuntaa ja urheilua koulupäivän yhteydessä kouluviikon aikana. Digioppimishanke sen sijaan on käynnistynyt ensimmäisenä vuonna kunnolla vasta muutamassa koulussa.

Urheiluyläkoulukokeilu on Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman koordinoima kolmivuotinen kokeiluhanke, jossa tavoitteena on edistää urheilijan hyvän päivän rakentumista ja saada aikaan pysyvä valtakunnallinen malli urheiluyläkoulutoimintaan. Arvioinnin aineisto on kerätty lukuvuoden 2017–2018 aikana. Arvioinnissa oli mukana 19 koulua ja 300 oppilasta. Arvioinnin aineiston muodostavat kokeilukoulujen itsearviointilomake sekä oppilaskysely. Lisäksi on kerätty muuta kokeiluun liittyvää aineistoa sekä dokumentoitu kokeilun toimenpiteitä. Kokeilun arviointia tullaan jatkamaan kokeilun loppuun saakka.

Linkki julkaisuun: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2018_nie_urheiluylk_sel35_41178.pdf